[ASM] 8051 chớp tắt led

MẠCH NGUYÊN LÝ

 

Phần cứng bao gồm vi điều khiển 89c51 giao tiếp với led đơn. Trở R1 dùng để hạn dòng cho led. Led sẽ sáng khi chân P0.7 xuất 0V, ngược lại led sẽ tắt khi chân P0.7 xuất mức 5V.

CODE

				
					led equ P0.7
org 0

main:
  setb led
  call delay
  clr led
  call delay
  jmp main

delay:
  mov tmod,#10h
  mov r7,#50
  delay_1:
  mov th1,#high(-10000)
  mov tl1,#low(-10000)
  setb tr1
  jnb tf1,$
  clr tr1
  clr tf1
  djnz r7,delay_1
  ret

end
				
			

Download toàn bộ project tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *